Veebilehe privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev küpsiste kasutamise teavitus ja privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Liv Outdoor OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes külastab veebilehte, ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu/teenuseid (teenuste alla kuuluvad lisaks ka kõik andmetöötleja poolt pakutavad tasuta alla laetavad juhendid, kataloogid jms) või edastab omalt poolt infot (näiteks e-posti teel andmetöötlejaga ühenduse võtmine).

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5. Kui Teil tekib küsimusi Liv Outdoor OÜ privaatsuspoliitika või Teie isiklike andmete töötlemise osas, kirjutage aadressil: info@livoutdoor.eu.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.5. Lisaks kogutud isikuandmetele salvestatakse üldised, mitteisiklikud andmed automaatselt (näiteks külastuste arv, keskmine leheküljel veedetud aeg jms). Antud infot kasutatakse lehekülje atraktiivsuse hindamiseks ning funktsionaalsuse parandamiseks.

2.6. Küpsised on failid, mis salvestatakse ajutiselt kasutaja arvuti kõvakettale, võimaldades andmetöötleja leheküljel sama arvutit järgmisel kodulehekülastusel ära tunda. Liv Outdoor OÜ kasutab küpsiseid ainult kodulehekülje kasutamist puudutava informatsiooni kogumiseks.

2.7. Külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja seadeid.

2.8. Käesolev privaatsuspoliitika rakendub koduleheküljele: www.livoutdoor.eu, mida haldab Liv Outdoor OÜ. Osad lehed sellel koduleheküljel võivad sisaldada viiteid ja linke teiste levitajate juurde (näiteks Youtube’i video), millele ei laiene antud privaatsuse kaitse seisukoht.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. kasutaja ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. telefoninumber;

3.1.3. e-posti aadress;

3.1.4. kohaletoimetamise aadress.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted.

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

3.7. E-mailidele saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda teie suhtluse kohta infot, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku.

3.8 Liv Outdoor OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google). Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest. Liv Outdoor OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

3.9. Liv Outdoor OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Liv Outdoor OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Kui andmesubjekt kuulub Liv Outdoor OÜ meililisti, on tal võimalik end meililisti nimekirjast kustutada, kasutades selleks e-posti lõpus olevat eraldi märgistusega linki.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@livoutdoor.eu.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.livoutdoor.eu või teiste sobivate kanalite kaudu.